Статут

ТОВ  "Науково-технічний центр Союзу хіміків України"

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-технічний центр Cоюзу хіміків України" (далі за текстом - Центр) є господарською організацією, створеною згідно з чинним законодавством України, зокрема Господарським кодексом України, Законом України "Про господарські товариства" тощо.

 1.2.   Повне найменування товариства:

Товариство з обмеженою відповідальністю „Науково-технічний центр Союзу хіміків України", скорочене найменування ТОВ „ НТЦ - ХІМІЯ" .

Російською мовою: Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр Союза химиков Украины", сокращенно ООО "НТЦ-Химия".                                         

 Англійською мовою:  Scientific and technical Center of Ukrainian Chemists Union, "NTC - HIMIA"

1.3. Головним завданням Центру є насичення ринку товарів, послуг, науково-технічних розробок, інвестицій, інновацій, сприяння розвитку хімічної промисловості, діяльності Союзу хіміків України.

1.4. Центр діє на засадах повного господарського розрахунку та самофінансування. Має право від свого імені укладати договори, набувати майнових та особистих майнових прав і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в арбітражі, суді та третейському суді.

1.5.  Центр у своїй діяльності керується чинним законодавством і дійсним Статутом .

1.6. Центр проводить свою діяльність на території України та за її межами, самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність. Центр відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном, на яке, у відповідності до чинного законодавства, може бути звернено стягнення.

1.7.  Засновником Центру є Об'єднання підприємств хімічної галузі України "Союз хіміків України".

1.8. Держава, її органи та організації не відповідають за зобов'язаннями Центру, Центр не відповідає за зобов'язаннями держави, її органів та організацій.

1.9. Центр є юридичною особою, має власний баланс, розрахунковий та інші рахунки, печатку з власним найменуванням, інші необхідні печатки та штампи, торгові та фірмові знаки, логотип, інші атрибути.

1.10. Центр набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації.

1.11. Місцезнаходження Центру: Україна, Київ, 02660, вул. Марини Раскової, 15.

2. ЦІЛІ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ.

2.1. Головним напрямом діяльності Центру є формування ринку товарів та послуг, здійснення наукової, виробничої, комерційної, посередницької, видавничої, зовнішньоекономічної, фінансово-інвестиційної та інших видів діяльності, не заборонених чинним законодавством України і спрямованих на виконання цілей та завдань.

2.2.  Центр сприяє виконанню статутних завдань Союзу хіміків України.

2.3. Центр здійснює свою діяльність за такими напрямами:

а) науково-технічні і впроваджувальні роботи;

б) виробництво (експериментальне, дослідне, напівпромислове, промислове) різноманітної промислової продукції, товарів народного споживання та ін.;

в) зовнішньоекономічна діяльність;

г) комерційна, посередницька, торговельна, фінансово-інвестиційна, видавнича, консалтингова, рекламна та інші види діяльності, що не заборонені чинним законодавством України;

д)  надання різноманітних послуг, в тому числі виставкових, маркетингових, юридичних тощо.

2.4. Предметом діяльності Центру є:

-  наукова, науково-технічна, проектно-конструкторська діяльність, створення нових технологій і виробництв, координація виконання науково-дослідних проектів та програм, виконання ремонтних та пусконалагоджувальних робіт;

-   проведення інноваційної діяльності;

-   надання інжинірингових, експедиційних та транспортних послуг;

-   маркетингові послуги і комерційні прогнози, вивчення кон'юнктури світових та внутрішніх ринків;

- надання послуг: інформаційно-консультативних, юридичних, сервісних, брокерських, агентських, інжинірингово-консультативних, управлінських у сфері фінансового менеджменту, дилерських та ін.;

 - розробка і впровадження нових продуктів та технологічних процесів, регламентів, технічних умов, стандартів та іншої нормативно-технологічної документації на хімічні продукти і технологічні процеси;

-   власна інвестиційна діяльність, у тому числі з підготовки, аналізу інвестиційних проектів, їх супроводу, залучення вітчизняних та іноземних інвестицій для реалізації соціально-економічних і виробничих програм та проектів, кредитування інвестиційних проектів;

-   діяльність у галузі екології;

-   надання юридичних послуг юридичним особам та громадянам, як вітчизняним так і іноземним;

- торговельно-закупівельна та посередницька діяльність, організація та провадження комерційної реалізації і торгівлі промисловою та іншою продукцією;

-   торгівля (гуртова, роздрібна, консигнаційна);

-   виробництво, переробка, збереження та реалізація сільськогосподарської продукції та продуктів харчування;

-  гуртова та роздрібна торгівля хімічними, медичними, фармацевтичними, косметично-лікувальними товарами та предметами санітарно-гігієничного призначення;

-   організація та проведення конкурсів, аукціонів;

-   аудит, участь в антидемпінгових розслідуваннях;

-   проведення виставок, ярмарків, семінарів, симпозіумів та інших культурно-освітніх заходів;

-   підготовка та навчання кадрів;

-   розробка, тиражування, адаптування програмного продукту, створення локальних мереж із використанням різних носіїв інформації;

-  закупівля, комплектування, складання, наладка та сервісне обслуговування всіх видів обчислювальної техніки та інших електронних систем і оргтехніки;

-   створення та реалізація програмних продуктів, електронного обладнання, засобів оргтехніки;

-   будівництво та реконструкція, у тому числі промислових, транспортних, енергетичних, житлових об'єктів та об'єктів соціально-культурного призначення;

-   створення служби перекладів;

-   лізингова (прокатна) діяльність;

-   інформаційно-довідкове обслуговування;

-   різноманітна видавнича діяльність (видання журналів, підручників, книжок, додатків до журналу у вигляді брошур, буклетів, плакатів), іншої друкованої продукції;

-   рекламна діяльність;

-   створення мережі магазинів, кіосків, інших торговельних закладів для реалізації різноманітних товарів;

-   надання посередницьких, представницьких та агентських послуг українським та іноземним юридичним і фізичним особам;

-   організація навчання та підготовка фахівців;

-  купівля та продаж майна в процесі господарської діяльності;

-  здійснення операцій із цінними паперами;

- здійснення внутрішньої та зовнішньоекономічної торговельно-посередницької діяльності (товарами та послугами) з державними підприємствами, господарськими товариствами та іншими організаціями, а також фізичними особами;

-  здійснення зовнішньоекономічної діяльності відповідно до предмету діяльності Центру та його господарських операцій або інших, передбачених чинним законодавством, зовнішньоекономічних зв'язків;

-  інші види діяльності, що не заборонені чинним законодавством.

2.5. Для реалізації завдань відповідно до напрямів діяльності, зазначених у пп. 2.1 - 2.4. Статуту, Центр має право:

-  укладати прямі та багатосторонні договори з юридичними та фізичними особами, а також бути посередником між ними;

- купувати матеріали та вироби у роздрібній, оптовій та комерційній (комісійній) торгівлі, а також у будь-яких юридичних та фізичних осіб, передавати, обмінювати, здавати в оренду, позичати, організаціям, фізичним особам будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, а також списувати з балансу основні фонди, якщо вони зношені або морально застаріли, укладати як в Україні, так і за її межами будь-які угоди та юридичні акти з підприємствами, товариствами, організаціями, установами, спілками та окремими громадянами, в тому числі: на розробку науково-технічної продукції, купівлі-продажу, оренди, лізингу, бартеру, підряду, перевезення, консигнації, обміну, страхування, доручення, кредитні, комісії, зберігання, спільної діяльності тощо;

- створювати у встановленому законодавством порядку спільні підприємства (установи та організації), засновувати інші підприємства з правами (або без них) юридичної особи, а також філії, представництва, відділення як на території України, так  і за її межами з правом відкриття розрахункових та поточних рахунків, а також вступати в асоціації, концерни, консорціуми, інші добровільні об'єднання (в тому числі міжнародні), діяльність яких відповідає статутним цілям та завданням Центру;

-  застосовувати самостійно власні розцінки, договірні ціни на продукцію та послуги як в національній, так і в іноземній валюті;

- замовляти, розробляти, затверджувати та реалізовувати технології, науково-технічні розробки, в тому числі „ноу-хау" (в разі необхідності шляхом патентування);

-  вкладати грошові кошти в облігації, акції, сертифікати та інші цінні папери, які перебувають в обігу та на депозитних вкладах;

- займатися іншою господарською діяльністю, що відповідає цілям та завданням Центру і не суперечить чинному законодавству України.

2.6. Для здійснення окремих видів діяльності Центр отримує ліцензії згідно з вимогами чинного законодавства.

2.7. Центр має право будувати, створювати, придбавати, володіти та розпоряджатися основними засобами, рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, а також відчужувати, здавати в оренду частину своїх основних фондів, рухоме та нерухоме майно, включаючи цінні папери, надавати позики фізичним та юридичним особам.

 З. МАЙНО, КОШТИ ТА ПРИБУТОК ЦЕНТРУ.

3.1.  Матеріально-технічна база та кошти Центру, тобто його майно, становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші матеріальні та фінансові ресурси, вартість яких відображається на самостійному балансі Центру.

3.2.  Центр здійснює права володіння, користування та розпорядження цим майном.

3.3.  Власністю Центру є:

-  отримані доходи, а також майно, придбане на підставах, що допускаються законодавством;

-  кошти, майно, „ноу-хау", передане йому засновником;

-  продукція, вироблена в результаті господарської діяльності;

-  майно (частки, акції) створюваних господарських товариств, підприємств та організацій згідно з особистою пайовою участю.

 3.4. Кошти Центру формуються за рахунок:

-  грошових, майнових і матеріальних внесків засновника;

-  доходів, отриманих від реалізації продукції та надання послуг;

-  доходів від паїв, акцій, облігацій, інших цінних паперів, депозитних вкладів тощо;

-  кредитів та інших надходжень, не заборонених чинним законодавством.

3.5.  Узагальненим показником господарської діяльності Центру є прибуток.

3.6.  Прибуток, що залишається в Центрі після оплати податків і зборів (обов'язкових платежів), є чистим прибутком, надходить у його повне розпорядження і є власністю Центру. Центр самостійно визначає шляхи використання чистого прибутку.

3.7.3 чистого прибутку, що залишається у розпорядженні Центру, здійснюються відрахування на підтримку діяльності Союзу хіміків України в розмірах, які погоджуються окремими угодами.

3.8. Центр має право на випуск власних цінних паперів та їх реалізацію.

4. СТАТУТНИЙ ФОНД.

4.1.  Розмір статутного фонду Центру становить 37 500 гривень.

4.2.  Засновник робить свої внески в грошовій формі відповідно до п.4.1., але не менше 50% зазначеного обсягу до початку державної реєстрації Центру, а решту не пізніше одного року з моменту реєстрації.

4.3.  У разі несплати у встановлений строк належних внесків засновник сплачує за час прострочення 10% річних від суми простроченого платежу.

4.4. Центр може зменшувати або збільшувати розмір статутного фонду. Порядок зменшення або збільшення статутного фонду встановлюється Засновником.

 5. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА.

 5.1. Центр може створювати крім статутного також інші фонди:

-   резервний,

-   виробничого та соціального розвитку,

-  оплати праці та інші, включаючи фонд амортизаційних відрахувань, тощо.

5.2.  Центр утворює резервний фонд у розмірі 25% від розміру статутного фонду. Формування резервного фонду здійснюється шляхом щорічних відрахувань від прибутку до досягнення відповідного розміру. Розмір щорічних відрахувань не може бути менше ніж 5% від чистого прибутку.

5.3.  Відрахування в амортизацій фонд встановлюється диференційовано щодо кожного виду майна, яке перебуває на балансі Центру.

5.4.  Відрахування в інші фонди здійснюється в розмірі та в порядку, що обраховується Центром.

5.5.  Фінансовий рік збігається з календарним роком. Збитки Центру покриваються за рахунок резервного фонду, а в разі його нестачі - за рахунок коштів, виручених від продажу майна Центру.

 6. КОНТРОЛЬ, ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ.

 6.1. Контрольним органом у структурі Центру є Ревізійна комісія, яка здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Центру.

6.1.1. Ревізійна комісія утворюється в складі трьох членів, які на першому засіданні за погодженням засновника обирають Голову комісії. Голова комісії забезпечує її діяльність та виконання покладених на неї функцій.

6.1.2. До компетенції Ревізійної комісії віднесено:

 -  підготовка висновків за результатами перевірки щорічних балансів та звітів для подання засновнику;

-  перевірка фінансово-господарської діяльності Центру за дорученням засновника;

 - інформування засновника про результати проведених перевірок.

6.2.  Центр здійснює бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність і подає її в установленому обсязі органам державної статистики, згідно з чинним законодавством України.

6.3.  Центр вносить у Державний бюджет податки та відрахування на соціальне страхування і пенсійне забезпечення в порядку і за ставками згідно з чинним законодавством України. Державна податкова адміністрація здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Центру у відповідності до чинного законодавства України.

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЦЕНТРУ.

7.1.  Органами управління і контролю є :

-   Дирекція Центру,

-   Ревізійна комісія.

 7.2. За рішенням Засновника функції здійснення фінансового контролю і ревізії можуть бути передані на договірних засадах аудиторській організації.

 8. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ЦЕНТРУ.

8.1. У структурі Центру створюється виконавчий орган, який забезпечує керівництво і поточну діяльність Центру.

8.2. Виконавчим органом Центру є дирекція Центру.

8.3. Дирекцію очолює директор, який призначається Засновником за контрактом терміном на 5 років.

8.4. До складу Дирекції входять також заступники директора за напрямами.

8.5. До компетенції Дирекції належить вирішення таких питань:

 -  загальне керівництво поточною діяльністю Центру;

-  вирішення питань фінансово-господарської діяльності Центру;

-  затвердження структури, штатного розпису, визначення умов праці найманих робітників.

 8.6. Директор:

- представляє інтереси Центру у відносинах з юридичними і фізичними особами, державними та громадськими організаціями, підприємствами та установами всіх форм власності;

-  представляє інтереси Центру в органах загального та арбітражного суду;

-  відкриває рахунки в установах банків та розпоряджається ними, користуючись правом підпису;

-  укладає угоди, договори і контракти, в тому числі зовнішньоекономічні, дає доручення, користується правом найму на роботу та звільнення працівників, видає накази і розпорядження, які обов'язкові для виконання всіма працівниками Центру.

 9. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ.

 9.1. Контроль за фінансовою і господарською діяльністю Центру здійснює ревізійна комісія, якщо засновником не буде ухвалено рішення про передачу функцій ревізії і контролю аудиторській організації.

 9.2. Ревізійна комісія щороку проводить планові ревізії і звітує про результати перед засновником Центру.

 10. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ, ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ, СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ.

 10.1. Трудовий колектив Центру становлять громадяни, які беруть участь своєю працею у його діяльності на підставі трудового договору або інших норм, що регулюють трудові відносини.

10.2. Центр гарантує мінімальний розмір заробітної плати найманих працівників згідно з чинним законодавством.

10.3. Форми, система та розмір оплати праці, а також інші види доходів найманих працівників встановлюються дирекцією Центру.

10.4. Режим праці та відпочинку працівників Центру, їх соціальне забезпечення, соціальне та медичне страхування встановлюється з додержанням вимог відповідних норм законодавства.

10.5. Самоврядування трудового колективу здійснюється відповідно до Закону України „Про підприємства в Україні" та інших законодавчих актів, що регламентують такі відносини на підприємствах усіх форм власності.

 11. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ.

11.1. Центр є самостійним суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності, яка провадиться у відповідності до Закону України „Про зовнішньоекономічну діяльність".

11.2. Центр має право:

 -  здійснювати діяльність і виконувати роботи з іноземними замовниками та інвесторами згідно з контрактами та угодами;

-   відкривати валютні рахунки в установах державних та комерційних банків, здійснювати всі види розрахунків;

-   створювати філії та представництва за кордоном;

-  залучати для здійснення зовнішньоекономічної діяльності кваліфікованих спеціалістів на контрактних засадах;

-  відряджати в установленому порядку за кордон власних працівників та приймати в Україні іноземних спеціалістів для вирішення питань, пов'язаних із діяльністю Центру;

-   залучати вклади та внески іноземних юридичних та фізичних осіб як у вигляді валютних коштів, так і у вигляді майна;

-   здійснювати міжнародний телефонний, телеграфний, телексний та електронний зв"язок із своїми зовнішньоекономічними партнерами;

-   проводити експортно-імпортні операції;

-   виступати посередником у зовнішньоекономічних вітчизняних та іноземних суб'єктів господарської діяльності;

-   проводити спільну діяльність із іноземними юридичними особами відповідно до Закону України „Про режим іноземного інвестування";

-   виконувати інші роботи.

 11.3. Валютні кошти, отримані від зовнішньоекономічної діяльності, використовуються Центром відповідно до законодавства, яке регламентує порядок використання валютних надходжень.

 12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ.

12.1.   Припинення діяльності Центру відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації.

12.2.   Реорганізація відбувається за рішенням Засновника. При реорганізації Центру вся сукупність прав та обов'язків переходить до його правонаступника (правонаступників).

12.3. Ліквідація Центру відбувається:

-  на підставі рішення Засновника;

-  на підставі рішення суду або арбітражного суду;

-  з інших підстав, передбачених чинним законодавством.

12.4. Ліквідація Центру провадиться призначеною Засновником ліквідаційною комісією, у випадках банкрутства та припинення діяльності Товариства за рішенням суду - ліквідаційною комісією, що призначається органом, який виніс рішення про ліквідацію.

12.5.  Із дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління справами Центру. Ліквідаційна комісія не пізніше наступного робочого дня з моменту її призначення подає документи державному реєстратору для реєстрації рішення про ліквідацію Центру. Оприлюднює інформацію про ліквідацію в одному з офіційних органів преси із зазначенням строку подання заяв кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно, виявляє його дебіторів та кредиторів Центру, розраховується з ними, вживає заходів до проведення розрахунків з учасниками наявним майном та грошовими коштами. За результатами своєї діяльності ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його Засновнику або органу, що її призначив.

12.6. Грошові кошти, рухоме та нерухоме майно, яке належить Центру, включаючи виручку від розпродажу майна при ліквідації, після розрахунків за боргами, повертаються Засновнику.

12.7. Ліквідація Центру є завершеною і Центр припиняє свою діяльність з часу внесення запису про це до Державного реєстру.

12.8. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за шкоду, якої вона заподіяла Центру, Засновнику, а також третім особам у відповідності до цивільного законодавства.

12.9. Суперечки Центру з юридичними особами та громадянами розглядаються у відповідності до чинного законодавства арбітражним судом або іншими судовими органами.

 13. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ.

13.1. Зміни та доповнення до Статуту Центру затверджуються засновником та у п'ятиденний строк про такі зміни повідомляється орган, який провів реєстрацію.

13.2. У разі якщо до Статуту Центру вносяться зміни, що тягнуть за собою перереєстрацію, до реєстраційного органу подаються всі передбачені законодавством документи.

Наші партнери

Cefic Cefic
Європейська рада хімічної промисловості - Об’єднання виробників хімічної продукції Cefic представляє інтереси 29 тисяч великих малих і середніх європейських компаній, які загалом утримують 1,2 млн. робочих місць і виробляють 21% хімічної продукції в світі. Cefic тісно співпрацює з керівними органами ЄС, міжнародними, недержавними та іншими зацікавленими організаціями.
Міжнарод. центр хімічної безпеки Міжнарод. центр…
Міжнародний центр хімічної безпеки (м. Тарнов, Республіка Польща)
Кластер “Зелена хімія” Кластер “Зелена…
Польський кластер “Зелена хімія”

Розсилка новин On-line:

Увійти